Nowe władze TMZCh

21 lutego 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Ustępujący Zarząd oraz Komisja rewizyjna przedstawili sprawozdanie z działalności w roku 2016. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Omówiono również podejmowane w ubiegłym roku przez Towarzystwo działania i inicjatywy. O pracy Zespołu młodzieżowego opowiedzieli jego przedstawiciele.
Dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Prezesem zadostał wybrany Henryk Zydorczak. Do Zarządu weszli również: Maja Burzyńska, Dominika Narożyńska (sekretarz), Agnieszka Kowalska, Maria Zychla, Teresa Wieczorek (skarbnik), Edmund Kaczmarek, Dariusz Sałata (wiceprezes) i Jan Śwital.

Wybrano również Komisję rewizyjną w składzie: Irena Żywicka, Włodzimierz Piechocki, Mieczysław Walczak (przewodniczący).
Tradycyjnie spotkania TMZCh to również okazja do dyskusji nad bieżącymi sprawami stowarzyszenia. Omówiono plan pracy na rok 2017. Dodatkowo informacje o postępie prac nad książką poświęconą chodzieskim powstańcom wielkopolskim przedstawiła jej autorka Dorota Marciniak.

O pracach Rady Miejskiej, w szczególności związanych z wymaganą prawem zmianą nazw ulic (Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) mówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik.

Więcej o TMZCh - zob. http://tmzch.chodziez.pl


  • Ilustracja ze strony http://tmzch.chodziez.pl

    Ilustracja ze strony http://tmzch.chodziez.pl