Nasz program

 Przegląd Wielkopolski jest kwartalnikiem wydawanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Wydawnictwo stawia przed sobą następujące cele:

 •     rozwój, popularyzacja oraz promocja wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem najszerzej pojętej kultury;
 •     krzewienie patriotyzmu lokalnego otwartego na inne regiony i kraje;
 •     rozwijanie i promocja tradycyjnych oraz nowych form uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym, w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
 •     wymiana myśli, doświadczeń, opinii oraz inspiracji pomiędzy teoretykami i praktykami.


Zapraszamy do współpracy uczonych oraz badaczy zajmujących się problematyką Wielkopolski a także ludzi biznesu, samorządowców, nauczycieli i regionalistów.

Szczególnie zależy nam na ukazywaniu wartości kulturotwórczych wynikających z odrębności regionalnej Wielkopolski, zróżnicowania jej subregionów i innych jednostek terytorialnych. Pragniemy ukazywać unikalną problematykę, którą żyje społeczność regionalna i społeczności lokalne a także sposoby rozwiązywania przez nie zadań o znaczeniu dla społeczności strategicznym. Wśród zadań w skali regionu interesują nas zwłaszcza: mecenat artystyczny, budownictwo monumentalne, realizacje urbanistyczne, rozwijanie nauki i technologii, krajowa i międzynarodowa współ praca kulturalna.

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją prosimy o teksty:

 •     na tematy ogólnoprzyrodnicze, geograficzne, prehistoryczne, historyczne, obyczajowe, oświatowe, językowe, gospodarcze;
 •     z dziedziny literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuki;
 •     o życiu kulturalnym w miastach i wsiach, gminach i powiatach;
 •     o zaginionych i pielęgnowanych dotychczas zabawach, strojach, zwyczajach towarzyskich i zawodowych, o dawnym i dzisiejszym krajobrazie, wyglądzie miast, osiedli, domów itd.;
 •     o ludowych podaniach, legendach i pieśniach a także gwarze i starych nazwach miejscowych;
 •     o praktycznych wskazówkach co do sposobów oraz metod realizacji projektów społeczno-kulturalnych oraz przeprowadzania badań regionalnych;
 •     o tradycjach pracy organicznej i samoorganizacji społeczeństwa oraz obecnej aktywności obywatelskiej, działalności samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Wydawnictwo jest adresowane przede wszystkim do wszelkiego typu szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia lub z wyboru.

Autorów tekstów proponowanych do publikacji w "Przeglądzie Wielkopolskim" prosimy o zapoznanie się z "Informacjami dla autorów".