Nasz program

 "Przegląd Wielkopolski" jest kwartalnikiem wydawanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
w Poznaniu.

Wydawnictwo stawia przed sobą następujące cele:

 • rozwój, popularyzacja i promocja wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem najszerzej pojętej kultury;
 • krzewienie patriotyzmu otwartego na inne regiony i kraje;
 • rozwijanie i promowanie tradycyjnych i nowych form uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym,
  w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy animatorami życia społeczno-kulturalnego.

Szczególnie zależy nam na wartościach kulturotwórczych wynikających z odrębności regionalnej Wielkopolski, zróżnicowania jej subregionów i innych jednostek terytorialnych. Pragniemy ukazywać unikalną problematykę, którą żyje społeczność regionalna i społeczności lokalne, a także sposoby rozwiązywania przez nie zadań o znaczeniu strategicznym. W skali regionu interesują nas przykładowo: mecenat artystyczny, budownictwo monumentalne, realizacje urbanistyczne, rozwijanie nauki
i technologii, krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna.

Zapraszamy na nasze łamy uczonych, twórców i animatorów kultury, ludzi biznesu, samorządowców, nauczycieli i regionalistów.

Osoby zainteresowane współpracą z redakcją prosimy o teksty:

 • na tematy ogólnoprzyrodnicze, geograficzne, historyczne, obyczajowe, oświatowe, językowe, gospodarcze;
 • z dziedziny literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuki i nowych mediów
 • o życiu kulturalnym w miastach i wsiach, gminach i powiatach;
 • o zabawach, strojach, zwyczajach towarzyskich i zawodowych, krajobrazie, wyglądzie miast, osiedli, domów;
 • o podaniach, legendach i pieśniach, gwarze i nazwach miejscowych;
 • o tradycjach pracy organicznej i samoorganizacji społeczeństwa;
 • o aktywności obywatelskiej - w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych;
 • o metodach przeprowadzania projektów społeczno-kulturalnych i badań terenowych.

Wydawnictwo jest adresowane przede wszystkim do wszelkiego typu szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów
i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia lub z wyboru.

Autorów tekstów proponowanych do publikacji prosimy o zapoznanie się z "Informacjami dla autorów".
 


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31