Program Towarzystwa

Tu zaczęła się Polska
 
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne jest organizacją pożytku publicznego, zrzesza osoby oraz instytucje, w tym lokalne i regionalne stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Zgodnie ze Statutem WTK osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym, natomiast osoba prawna, w tym stowarzyszenie - członkiem wspierającym.
Do głównych zadań Towarzystwa należą: rozwijanie patriotyzmu lokalnego oraz inicjatyw obywatelskich na rzecz kultury regionalnej i narodowej, współpraca na tym polu a także reprezentowanie członków Towarzystwa wobec sektora publicznego i innych środowisk.
 
WTK zapewnia swoim członkom prawo do:
 
- uczestnictwa w Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej, która odbywa się co trzy lata i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia;
- zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;
- korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa;
- pomocy merytorycznej i organizacyjnej w ich własnej działalności;
- uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa.
 
WTK oczekuje od swoich członków:
- twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolan;
- wspierania realizacji celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku;
- regularnego wpłacania składek członkowskich, jeśli zostało to przez nich zadeklarowane.
 
Każde ze stowarzyszeń – członków wspierających WTK jest reprezentowane w Radzie WTK, organie doradczym i konsultacyjnym Towarzystwa o składzie oraz kompetencjach określonych przez Statut.
 
Do głównych projektów realizowanych przez WTK we współpracy z zainteresowanymi stowarzyszeniami regionalnymi oraz instytucjami należą: Dni Wielkopolski, Nagroda Główna WTK, „Przegląd Wielkopolski” oraz Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego.
 
Dni Wielkopolski odbywają się w I dekadzie grudnia pod hasłem "Tu zaczyna się Polska". Celem projektu jest wskazywanie na rolę Wielkopolski w dziejach Polski, jej teraźniejszości i przyszłości a także - na kulturę oraz inicjatywy obywatelskie wyróżniające Wielkopolskę wśród innych regionów kraju i świata.
Zarząd Towarzystwa proponuje zainteresowanym osobom oraz instytucjom następujące (przykładowo) formy uczestnictwa w Dniach Wielkopolski:
- zorganizowanie festiwalu, przeglądu, konkursu, wystawy, konferencji, spotkania lub warsztatów ukazujących kulturę Wielkopolski lub sylwetki zasłużonych Wielkopolan,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach WTK w rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 - 5 grudnia 1918, w tym złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową Sejmu, Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich oraz uroczystości ogłoszenia Nominacji i wręczenia Nagrody Głównej WTK.
Na podstawie zgłoszeń, przyjmowanych w terminie określonym przez Zarząd WTK jest opracowywany zbiorczy program Dni Wielkopolski publikowany następnie w "Przeglądzie Wielkopolskim" oraz w Internecie.
WTK zabiega o uwzględnianie w obchodach kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 tematyki Polskiego Sejmu Dzielnicowego jako zwieńczenia cywilnego i obywatelskiego nurtu działalności niepodległościowej Wielkopolan 
 
Nagroda Główna promuje zasłużone dla kultury Wielkopolski osoby oraz instytucje i ma charakter honorowy. Formą wyróżnienia są dyplomy wręczane nominowanym oraz statuetka Pegaz Wielkopolski, którą otrzymuje każdorazowo jeden laureat. Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody odbywa się podczas Dni Wielkopolski. Kandydatury wraz z uzasadnieniem są przyjmowane w terminie oraz zgodnie z wzorem określonym przez Zarząd i mogą je zgłaszać władze oraz członkowie organizacji pozarządowych, w tym regionalnych stowarzyszeń kultury, instytucje samorządowe a także wszyscy zainteresowani.
 
"Przegląd Wielkopolski" jest kwartalnikiem adresowanym do szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia i wyboru.
Do jego zadań należą: upowszechnianie wiedzy o Wielkopolsce, w tym jej historii i kulturze; integrowanie regionu oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców; umacnianie tożsamości regionu oraz podtrzymywanie zainteresowania kulturą.
Wspólnie z zainteresowanymi instytucjami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami i samorządami mogą być wydawane numery monograficzne poświęcone określonej wspólnie tematyce. Redakcja oferuje patronat medialny nad projektami społeczno-kulturalnymi, zwłaszcza stowarzyszeń regionalnych a także jest otwarta na ich propozycje artykułów problemowych, relacji, komunikatów, ogłoszeń i zapowiedzi przedsięwzięć.
Sprzedaż oraz prenumeratę prowadzi Biuro WTK a także zainteresowane regionalne stowarzyszenia kultury.
 
Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego jest prowadzony przez WTK wespół z Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Zajmuje się on wspieraniem oraz promocją regionalizmu wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury.
Ośrodek gromadzi wydawnictwa oraz informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów, organizuje na ich potrzeby wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo. Koordynuje działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolskiego” oraz prowadzenie portalu internetowego.
Z usług Ośrodka mogą korzystać stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK.
 
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań tel. 514 012 395
e-mail: biuro@wtk.poznan.pl           www.wtk.poznan.pl
 
Z a p r a s z a m y !

Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31