Informacje dla autorów PW

Wszystkich Autorów zachęcamy do zapoznania się z celami oraz założeniami kwartalnika sformułowanymi w tekscie "Nasz program". (e-pw.pl/page.php/1/0/show/106)

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty dotychczas niepublikowane, wzbogacające wiedzę o Wielkopolsce, pomocne w nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi emocjonalnych z regionem i Polską, ukazujące przykłady działań ku pożytkowi wspólnemu. Pod uwagę bierze wartość merytoryczną, komunikatywność oraz walory czytelnicze tekstu.

Redakcja prosi o przesyłanie materiałów proponowanych do publikacji w postaci elektronicznej (preferowany MS Word), na adres: redakcja@wtk.poznan.pl.

Tekst prosimy przesłać wraz z wypełnioną KARTĄ AUTORA (zob. wzór niżej).

Prosimy o przestrzeganie poniższych wymogów formalnych:

Objętość – odpowiednio:

 • artykuły problemowe: nie więcej niż 25 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • relacje, komunikaty, informacje: nie więcej niż 10 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • listy do redakcji: nie więcej niż 5 tys. znaków łącznie ze spacjami,
 • ogłoszenia, zapowiedzi przedsięwzięć: nie więcej niż 1 tys. znaków łącznie ze spacjami.

Struktura tekstu

 • W lewym górnym narożniku imię i nazwisko autora.
 • Tytuł tekstu na środku, czcionką pogrubioną.
 • Pod tytułem prosimy o podanie słów-kluczy (do 5 ).
 • Tekst powinien być przygotowany wg schematu: wprowadzenie, kolejne części opatrzone śródtytułami, podsumowanie.

Karta autora

 • W KARCIE AUTORA prosimy zamieścić krótką notę z podstawowymi informacjami o autorze, jak przykładowo: wykształcenie, specjalność, wykonywany zawód, zainteresowania. Przykład: Jan Kowalski, mgr, historyk i regionalista. Kustosz w Muzeum Regionalnym w Pcimiu Dolnym. Zajmuje się historią Pcimia i okolic, autor licznych publikacji z zakresu historii i kultury regionu (wzór I).
 • W przypadku artykułu problemowego prosimy o zamieszczenie w KARCIE AUTORA również tytułu w wersji angielskiej oraz streszczenia w języku angielskim, objętość 500-1500 znaków łącznie ze spacjami (wzór II).

Przypisy dolne:

 • Artykuł w czasopiśmie: Z. Kłodnicki, Polski Atlas Etnograficzny – historia, stan obecny i perspektywy, „Lud” 2001, t. 85, s. 239-275.
 • Rozdział w pracy zbiorowej: M. Witaszek-Samborska, Składnia [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa‒Poznań 1997, s. 47-48.
 • Książka: A.A. Krysiński, Jak należy mówić i pisać po polsku, Warszawa 1920, s. 4.

Stosujemy również zapisy:

 • Op. cit., np. J. Łoś, op. cit, s. 236.
 • Ibidem.

W przypadku braku przypisów prosimy o sporządzenie oddzielnej bibliografii wg powyższych wytycznych, podając maksymalnie 10 pozycji.

Materiał ilustracyjny:

 • Do tekstu prosimy załączyć materiał ilustracyjny (maksymalnie 5 pozycji); redakcja zastrzega sobie dokonanie ostatecznego ich wyboru.
 • Proponowane przez autora ilustracje powinny być ponumerowane. Spis ilustracji prosimy zamieścić pod tekstem artykułu. Spis powinien zawierać: numer, tytuł ilustracji, imię i nazwisko jej autora, rok powstania ilustracji, np.: il. 1. Widok na miasto. Fot. M. Kowalski, 2010; il. 2. Mapa powiatu gnieźnieńskiego z 1940 roku, ze zbiorów prywatnych autora; il. 3. Strój ludowy z okolic Krobi, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Lesznie
 • W przypadku korzystania z fotografii cudzego autorstwa (przedruków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych) wymagana jest zgoda właściciela (wydawcy) lub posiadacza praw autorskich. Załatwienie formalności leży po stronie autora.
 • Ilustracje w postaci elektronicznej JPG, o rozdzielczości 300 dpi, prosimy przysyłać jako załączniki poczty elektronicznej ponumerowane zgodnie z numeracją przyjętą w spisie ilustracji.

Inne uwagi

 • Po wpłynięciu tekstu autor otrzyma potwierdzenie od sekretarza redakcji.
 • O skierowaniu tekstu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne zbierające się raz na kwartał.
 • Wszystkie teksty zostają poddane wewnętrznym recenzjom merytorycznym, a następnie zostają skierowane do korekty językowej i stylistycznej.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów oraz zmian w tekstach, a także publikowania tekstów we fragmentach lub całości w Internetowym Przeglądzie Wielkopolskim.
 • Napisanie i zgoda na publikację tekstu odbywa się w ramach pracy wolontariackiej / społecznej.

Przesłanie do redakcji tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst ten nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

KARTA AUTORA  wzór I

 

Imię i nazwisko

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres elektroniczny

 

Telefon

 

Tytuł tekstu w j. polskim

 

Słowa klucze

 

Nota o autorze (do 300 znaków)

 

Ilość załączników (np. zdjęć)

 

Data wpłynięcia*

 

 

* wypełnia sekretarz Redakcji

 

KARTA AUTORA wzór II

Imię i nazwisko

 

Afiliacja

 

Adres do korespondencji

 

Adres elektroniczny

 

Telefon

 

Tytuł tekstu w j. polskim

 

Słowa klucze

 

Tytuł tekstu w j. angielskim

 

Streszczenie w j. angielskim (do 600 znaków; wyjątkowo może być po polsku)

 

Nota o autorze (do 300 znaków)

 

Ilość załączników (np. zdjęć)

 

Data wpłynięcia*

 

* wypełnia sekretarz Redakcji • Logotyp

  Logotyp "Przeglądu Wielkopolskiego"