Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Gołańczy  2019-03-07

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej

zaprosił nas na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

7 marca 2019 r. godz. 17:00

Aula Zespołu Szkół im. Karola Libelta (internat)

Gołańcz ul. Walki Młodych 35.

Porządek obrad

 1. Otwarcie
 2. Wręczenie Honorowej Nagrody Kulturalnej TMZG
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 4. Wybór komisji
 5. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu programu działania
 8. Dyskusja
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 11. Podjęcie uchwał
 12. Zakończenie obrad.


Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31