Zamierzenia redakcji PW na 2022 rok...

"Przegląd Wielkopolski" od 35 lat popularyzuje oraz promuje wiedzę o Wielkopolsce i Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Ukazuje biogramy oraz zdarzenia i miejsca związane z historycznymi i współczesnymi przejawami patriotyzmu, w tym pracy organicznej. Popularyzuje wyniki badań naukowych, literaturę oraz czasopiśmiennictwo dotyczące Wielkopolski.

Na rok 2022 redakcja planuje następujące profile tematyczne kolejnych numerów: 1. znane i nieznane Poznanianki i Wielkopolanki, 2. Poznań i Wielkopolska w literaturze - literatura w Poznaniu i w Wielkopolsce, 3. muzyka w Poznaniu i Wielkopolsce, 4. regionalizm wielkopolski - wczoraj - dziś - jutro.

W nawiązaniu do przypadającej w tym roku 60. rocznicy powołania Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego redakcja zamierza też publikować w każdym numerze, niezależnie od jego głównej tematyki, materiały dotyczące postaci, instytucji, zdarzeń oraz miejsc związanych z działalnością WTK.

Redakcja zamierza kontynuować tradycyjne działy "Przeglądu Wielkopolskiego", w tym między innymi: Wielkopolanie, Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, Z Wielkopolski, Z korespondencji Wielkopolan, Z półki Wielkopolanina.

Zapraszamy środowiska akademickie, naukową młodzież oraz regionalistów do przesyłania propozycji publikacji - na łamach kwartalnika oraz w towarzyszących mu mediach elektronicznych ("E-przegladwielkopolski", Facebook).

Wybór formy wypowiedzi oraz jej objętości pozostawiamy autorom. Mogą to być artykuły problemowe, sylwetki i biogramy, wspomnienia, relacje, opisy miejsc, obiektów, instytucji, stowarzyszeń. Objętość nie powinna przekraczać 25 tys. znaków łącznie ze spacjami, lecz mile będą widziane teksty mniejsze.

Redakcja planuje zamknięcie kolejnych numerów kwartalnika w następujących terminach:

1. "Znane i nieznane Poznanianki i Wielkopolanki" - 15 kwietnia

2. "Poznań i Wielkopolska w literaturze - literatura w Poznaniu i w Wielkopolsce" - 15 czerwca

3. "Muzyka w Poznaniu i Wielkopolsce - 15 września

4. "Regionalizm wielkopolski - wczoraj - dziś - jutro" -  15 listopada.

Proponowane do publikacji w poszczególnych numerach teksty prosimy przesyłać najpóźniej 14 dni przed wymienionymi wyżej terminami. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Szczególnie zapraszamy wielkopolskich regionalistów - do roli nie tylko czytelników, ale również: autorów artykułów problemowych, relacji, komunikatów, informacji, listów do redakcji, ogłoszeń i  zapowiedzi przedsięwzięć. Wdzięczni będziemy też za udostępnienie wspomnień, pamiętników oraz dokumentów dotyczących Wielkopolski, Wielkopolan a także Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Przesłanie tekstu zgodnego z podaną wyżej tematyką oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Więcej: www.e-pw.pl zakładka: kwartalnik. Kontakt: redakcja@wtk.poznan.pl


Poznań i Wielkopolska w literaturze...
Poznań i Wielkopolska w literaturze... »

Propozycje materiałów można przysyłać do 31 maja... 

Więcej
Znane i nieznane Wielkopolanki
Znane i nieznane Wielkopolanki »

Jeszcze do 31 marca redakcja przyjmuje propozycje materiałów...  

Więcej