W przygotowaniu

Tematyka numerów planowanych na rok 2021:

  • pokolenie'68 w kulturze Poznania i Wielkopolski (kontynuacja),
  • społeczny ruch turystyczno-krajoznawczy w Poznaniu i Wielkopolsce,
  • ruchy oraz inicjatywy proekologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce,
  • regionalizm współczesny i jego miejsce w kulturze,
  • kultura w Poznaniu i Wielkopolsce w II połowie XX wieku. 

Redakcja zamierza kontynuować tradycyjne działy "Przeglądu Wielkopolskiego", w tym między innymi: Wielkopolanie, Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, Z Wielkopolski, Z półki Wielkopolanina.

Redakcja przyjmuje pomysły tematów oraz propozycje nazwisk autorów, których Czytelnicy chcieliby spotkać na naszych łamach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Szczególnie zapraszamy wielkopolskich regionalistów - do roli nie tylko czytelników, ale również: autorów artykułów problemowych, relacji, komunikatów, informacji, listów do redakcji, ogłoszeń i  zapowiedzi przedsięwzięć. Wdzięczni będziemy też za udostępnienie wspomnień, pamiętników oraz dokumentów dotyczących Wielkopolski i Wielkopolan.

Przesłanie tekstu zgodnego z podaną wyżej tematyką oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Więcej: www.e-pw.pl zakładka: kwartalnik. Kontakt: redakcja@wtk.poznan.pl