Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne działa od 1962 roku, jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000103054). Misją WTK jest rozwijanie świadomości oraz aktywności regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski jako jednego z najbardziej czytelnych regionów historycznych w Europie. Zrzesza osoby i instytucje oraz lokalne i regionalne stowarzyszenia kulturalne. Inicjuje oraz realizuje projekty społeczno-kulturalne w nawiązywaniu do dziedzictwa, wartości i potencjału kultury z całej Wielkopolski. Jest ośrodkiem ich współpracy ze środowiskami akademickimi, twórcami oraz instytucjami kultury, regionalistami i samorządowcami. Należy do współzałożycieli i aktywnych uczestników ogólnopolskiego związku stowarzyszeń Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Europejskiej Organizacji Kultur Narodowych i Regionalnych z siedzibą w Strasburgu. WTK swoje zadania realizuje poprzez:

 • promocję inicjatyw indywidualnych oraz zbiorowych na rzecz rozwoju kultury w Wielkopolsce,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Wielkopolski w przeszłości  i obecnie, 
 • integrowanie społeczności regionu wokół wartości kulturowych wnoszonych przez Wielkopolskę do dorobku ogólnokrajowego,
 • promocję aktywności społeczności lokalnych na rzecz rozwoju kultury,
 • reprezentowanie ruchu regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce wobec władz państwowych i samorządowych.

I. ZARZĄD WTK

W okresie sprawozdawczym Zarząd WTK działał w następującym składzie:

 • Stanisław Słopień (Poznań) – prezes,
 • Leszek Praczyk (Wiry) – wiceprezes,
 • Włodzimierz Królikowski (Kalisz) – wiceprezes,
 • Kazimierz Krawiarz (Kórnik)  – skarbnik,
 • Aleksandra Kowalska (Koło) – sekretarz,
 • Małgorzata Korfini-Stachnik (Września) – członek,
 • Grzegorz Mokrzycki (Koło)  – członek,
 • Mirosław Wieloch (Komorniki) – członek.

Na  posiedzenia Zarządu zapraszany był Zbigniew Jaśkiewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenia Zarządu odbyły się: 22 marca, 10 maja (brak quorum) , 06 września, 08 listopada.

Zarząd podjął 5 uchwał o następującej wadze i treści: w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania merytorycznego za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok; przyznania Nagrody Głównej WTK za rok 2017; przyjęcia nowego członka; przyjęcie do wiadomości informacji Pani Grażyny Dziedziak. Prace Zarządu koncentrowały się wokół następujących działań:  regionalizmu w kulturze Wielkopolski, Dni Wielkopolski, Nagrody Głównej WTK, współpracy z instytucjami kultury i nauki, samorządami terytorialnymi, podmiotami gospodarczymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami. 

II. SEJMIK REGIONALISTÓW WIELKOPOLSKICH

10 czerwca 2017r. w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 84), odbył się Sejmik Regionalistów Wielkopolskich połączony z pierwszym w kadencji 2016 – 2019 zebraniem Rady WTK. Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Towarzystwa, składa się z członków Zarządu oraz przedstawicieli zainteresowanych regionalnych stowarzyszeń kultury.

Obecnych było 35 osób reprezentujących 20 stowarzyszeń: Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Kaliszu, Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Uczestnicy zwiedzili Muzeum, w tym wystawę „Ignacy Moś to był ktoś” – w 100 rocznicę urodzin. Oprowadzała Pani Barbara Hurnowicz.

Wręczono wyróżnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Medale "Labor Omnia Vincit" otrzymali: dr Alojzy Konior z Leszna (odebrał 8 czerwca 2017 w Lesznie), Tadeusz Krokos z Kalisza oraz Bolesław Grobelny z Ostrzeszowa. Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej wyróżniono certyfikatami "Najlepsze w Polsce". W imieniu prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Mariana Króla wyróżnienia wręczył prezes Filip Suś.

 W dalszej części odbył się wybór Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Został nim prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Jerzy Naskręt.

Towarzystwa regionalistyczne przedstawiły swoje zamierzenia na lata 2017-2018, w tym na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uczestnicy Sejmiku postanowili wystosować apel o ufundowanie - z okazji 100. lecia Powstania Wielkopolskiego - pomnika generała Józefa Dowbór – Muśnickiego, twórcy i dowódcy Armii Wielkopolskiej. W celu opracowania tekstu powołano komisję w składzie: Jacek Lichocki (Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej), Józef Moczko (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Koło Poznańskie), Piotr Waśko (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu). 

Zgodnie z wolą uczestników Sejmiku Zarząd WTK przesłał 4 sierpnia 2017 roku tekst Apelu Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Prezydentowi Miasta Poznania oraz Staroście Poznańskiemu.

III. OŚRODEK REGIONALIZMU WIELKOPOLSKIEGO

Prowadzony jest w pomieszczeniach Centrum Kultury „Zamek”. Zadaniem Ośrodka jest  wspieranie rozwoju, promocja oraz dokumentowanie inicjatyw kulturalnych.  Ośrodek  realizował projekty kulturalne; gromadził i udostępniał informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów oraz organizował na  potrzeby animatorów regionalizmu wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo. Koordynował  działalność wydawniczą  i prasową WTK, w tym wydawanie Przeglądu Wielkopolskiego oraz prowadził portal internetowy www.e-pw.pl Z usług Ośrodka korzystały stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK. Ośrodek współpracował z samorządem terytorialnym, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz ośrodkami regionalizmu w kraju. Prowadził obsługę organizacyjno-techniczną Zarządu, pełnił rolę Biura WTK, które prowadził p. Sławomir Maćkowiak. Biuro czynne było: wtorek, środa, piątek, w godzinach od 12:00 do 17:00; tel. 514 012 395,  e-mail: biuro@wtk.poznan.pl 

 IV. DNI WIELKOPOLSKI

WTK kontynuowało realizację  projektu propagując jego realizację w środowiskach lokalnych w oparciu o współprace z zainteresowanymi stowarzyszeniami oraz samorządowymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. Celem projektu jest wskazywanie na rolę Wielkopolski w dziejach Polski oraz kształtowaniu jej teraźniejszości i przyszłości a także wskazywanie na kulturę oraz inicjatywy obywatelskie wyróżniające Wielkopolskę wśród innych regionów kraju  i świata.

Polski Sejm Dzielnicowy, pierwszy po latach niewoli, odbywał się w dniach 3 - 5 grudnia 1918. Wielkopolanie czczą tę datę co roku. Największe uroczystości  odbyły się w sobotę 3 grudnia w Farze Poznańskiej, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Wielkopolan. Pod tablicą pamiątkową, na ścianie historycznego kina „Apollo”, liczne delegacje złożyły kwiaty. 

W godzinach popołudniowych w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu, odbyła się Konferencja - Sejmik Regionalistów „Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „Małych Ojczyzn”.

Organizatorami byli: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.

W pierwszej części goście wysłuchali wykładów: Tomasza Łęckiego (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości) o idei budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego; ppłk Tomasza Ogrodniczuka  (Muzeum Broni Pancernej), który przedstawił ideę i zaawansowanie prac nad muzeum; prof. UAM dr hab. Andrzeja Gulczyńskiego (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) o sejmie dzielnicowym i jego historycznym znaczeniu. W dalszej części odbyły się trzy panele. Pierwszy nt.  „Fenomenu historii Wielkopolski ostatnich dwóch stuleci na tle dziejów całej Polski” – uczestnikami byli: prof. zw. dr hab. Janusz Karwat (Instytut Kultury Europejskiej UAM), prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM), prof. WSZiB dr hab. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości). Moderatorem panelu była Anna Gruszecka (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu). Drugi panel dot. „Ekspozycji muzealnych w „małych ojczyznach- co w nich cenne, najciekawsze i dlaczego?” Uczestnicy: Angelika Pilarska (Muzeum Regionalnego w Rogoźnie), Roman Czub (Muzeum      w Gostyniu), dr Michał Krzyżaniak (Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie), Tomasz Klauza (Muzeum Napoleońskie w Witaszycach). Moderator - Błażej Dąbkowski z Głosu Wielkopolskiego. Uczestnikami trzeciego panelu pt. „Edukacyjna rola i szansa muzeów regionalnych” byli: dr Jan Maćkowiak (Muzeum Rolnictwa w Szreniawie), Marta Kalisz-Zielińska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Wiesława Zdziabek (nauczyciel historii), Dariusz Leśniewski (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy). Moderator - Przemysław Terlecki.

Na konferencji były reprezentowane stowarzyszenia: Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne, Poznański Klub Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła, Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Miłośników Lwowai Kresów Południowo – Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Łobżenicy, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Towarzystwo Przyjaciół Powidza, Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania.

V.  NAGRODA GŁÓWNA I WYRÓŻNIENIA WTK 

Nagroda Główna jest przyznawana przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu za zasługi dla kultury Wielkopolski od 1970 roku. Nominacje oraz Nagroda mają charakter honorowy. Formą wyróżnienia są dyplomy wręczane wszystkim nominowanym oraz statuetka Pegaz Wielkopolski, którą otrzymuje każdorazowo tylko jeden laureat.

W dniu 3 grudnia  w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podczas Konferencji-Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów  ogłoszono nominacje  i wręczono Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017. Wśród nominowanych znaleźli się zarówno indywidualni miłośnicy  i badacze regionu, jak również instytucje oraz stowarzyszenia: Aleksandra Kamińska–Rykowska (Poznań), Andrzej Kruszona (Szamotuły), Dariusz Matysiak (Koło-Tarnowo Podgórne), Miejski Chór Kanon ze Słupcy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP (Rajsko, gmina Opatówek, powiat kaliski), Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Aleksander Piwoń (Leszno), Krzysztof  Rowiński  (Poznań), Anna Wronowska (Stawki, gmina Dobra, powiat turecki).

Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2017 otrzymał Dariusz Matysiak (ur. 1961) z wyksztalcenia ekonomista, pracuje jako informatyk. Mieszka w Tarnowie Podgórnym, pracuje w Warszawie, lecz pisze książki o Kole oraz na ich podstawie w swoim rodzinnym mieście wystawia sztuki teatralne, m.in.: w 2013 r. przedstawienie „Febra”; "Warthbrűcken” (2014);  „Miasto bez kantów” (2015); „Pora burz” (2016); „Sulimczyk” (2017). W roku 2015 zwyciężył w plebiscycie na "Kolską osobowość roku 2014", a radni przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła za twórczość literacką związaną z Kołem oraz spektakle, które wyreżyserował i wystawił w kolskim Domu Kultury z udziałem miejscowych aktorów amatorów. Swoimi przedstawieniami rozbudził w mieszkańcach Koła niespotykany od dawna entuzjazm historią rodzinnego miasta oraz lokalny patriotyzm.

 Uroczystość uświetnił występ grupy młodzieży z Artystycznego Saloniku VIII LO w Poznaniu, która przygotowała miniaturę sceniczną „Sejm Dzielnicowy w oczach współczesnych”.

VI. WSPÓŁPRACA WTK Z REGIONALNYMI STOWARZYSZENIAMI KULTURY WIELKOPOLSKI

W informacyjno-adresowej bazie danych dostępnej poprzez serwis internetowy WTK znajdują się adresy regionalnych stowarzyszeń kultury działających w Wielkopolsce. Propozycje programowe WTK kierowane były do wybieranych każdorazowo przez Zarząd około 80 stowarzyszeń oraz ogłaszane na stronie internetowej Towarzystwa. Stowarzyszenia miały możliwość zamieszczania na stronie internetowej WTK informacji o swoich zamierzeniach i zrealizowanych przedsięwzięciach.

 VII. PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI

„Przegląd Wielkopolski” jest kwartalnikiem adresowanym do szkół, urzędów administracji samorządowej, placówek kultury, redakcji prasy lokalnej, organizacji pozarządowych, regionalistów i przyjaciół Wielkopolski, Wielkopolan z urodzenia i wyboru. Do jego zadań należą: upowszechnianie wiedzy o Wielkopolsce, w tym jej historii i kulturze, integrowanie regionu oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców, umacnianie tożsamości regionu oraz podtrzymywanie zainteresowania kulturą.

Pierwsze dwa numery Przeglądu Wielkopolskiego ukazały się w II połowie 1987 r., czyli w roku sprawozdawczym minęło  trzydzieści lat (31 rok, 118 numerów).

W roku 2017 opracowano  i wydano cztery numery, poświęcone m.in. problematyce wielkopolskiego patriotyzmu, 500. lecia reformacji, mikroregionu biskupiańskiego oraz senioralnej. 

Na stronie internetowej WTK funkcjonował Internetowy Przegląd Wielkopolski, który informował o zawartości kolejnych numerów PW oraz dostarczał aktualnych informacji o bieżących wiadomościach regionalnych stowarzyszeń. Stanowił elektroniczne uzupełnienie kwartalnika wydawanego w formie papierowej.

VIII. INNE PROJEKTY I WYDARZENIA

26 stycznia. Śremskie styczniowe spotkanie pokoleń potomków powstańców wielkopolskich (Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej).

7- 11 lutego. XXXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu. W ramach tej imprezy 10 lutego, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej "Miraculis" z Poznania, laureata poprzedniej edycji kaliskiego festiwalu. Kwartet specjalizuje się w wykonawstwie muzyki renesansowej. Muzycy grają na kopiach instrumentów historycznych i interpretują muzykę dawną w profesjonalny sposób. Organizatorami koncertu było: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu oraz Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum".

19 i 23 lutego. Obchody 72. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań (Urząd Miasta Poznania).

21 lutego. Inauguracja wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego "Poznański sposób na niepodległość".

21 lutego. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Prezesem został Henryk Zydorczak.

25 lutego. Zebranie połączone z uroczystością patriotyczną z okazji 99.rocznicy Powstania Wielkopolskiego. (Towarzystwo Miłośników Koźmina Wielkopolskiego) 

28 lutego. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały. Wybrano nowe władze. Prezesem został Dariusz Wajs.

5 marca. Kaziuk Wileński w Poznaniu (Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu).

21 marca - 23 maja. Trzy wieczory poezji w cyklu "Wiosna z Pegazem" (Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury).

27 marca. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu.

28 marca. Spotkanie "Takty i nie Takty Komedy Trzcińskiego" (Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu).

1 kwietnia. Koncert jubileuszowy z okazji 90-lecia działalności orkiestry Quantum w Rychwale, która w roku 2015 otrzymała Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

7 kwietnia. Jubileuszowe spotkanie z okazji 50-lecia działalności Tadeusza Panowicza połączone z otwarciem wystawy "Pobiedziskie Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" 1911-1935" (Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk).

28 kwietnia. Wystawa "Przyjaciel wolności, ludu, cnót i prawa. Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę śmierci”. (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).

29 kwietnia - 1 maja. III Ogólnopolski Festiwal Dud Polskich w Zbąszyniu "Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej" (Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu).

2 maja 2017. Uroczystości  w 169. rocznicę bitwy pod Sokołowem, upamiętniające ostatnie starcie w wielkopolskiej Wiośnie Ludów 1848 roku, połączone z obchodami Dnia Flagi RP oraz Święta Konstytucji 3 Maja (Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne). 

3 maja 2017. Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Urząd Miasta Poznania).

13 maja. "Moś to był Ktoś" - wystawa w setną rocznicę urodzin Ignacego Mosia (Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu Oddział Biblioteki Raczyńskich). 

19 - 22 maja. XX Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu). 

27 maja. Konferencja "Obyczaje, obrzędy, gwara i smaki wielkopolskie" w ramach "Średzkich Sejmików Kultury 2017" (Średzkie Towarzystwo Kulturalne).  

18 - 28 czerwca. 61 Rocznica Poznańskiego Czerwca'56 (Urząd Miasta Poznania oraz Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca 1956)

4 sierpnia. Obchody 100. rocznicy internowania Legionistów Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu).

26 sierpnia. Festyn "Fortecznie i rodzinnie nad Maltą" (Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia i Dom Medialny Święty Wojciech).  

27 sierpnia. XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Gnieźnie (Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak). 

8 września. Konferencja "Zarządzanie krajobrazem miasta" w Poznaniu (Wojewoda Wielkopolski oraz Generalny Konserwator Zabytków).

9 września. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa).

21 września. Jubileusz 130-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej.

29 września. Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska w Poznaniu z okazji 25-lecia. (Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.)

29 września. Uroczyste podsumowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów" w Kargowej. Celem konkursu  jest pozyskiwanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty. Wśród obecnych gości był  Dominik Paukszta, syn pisarza, byłego prezesa WTK.

19 - 23 października. XIX Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego (Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne).

25 października. Obchody 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie gm. Tarnowo Podgórne (Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego).

2 listopada. 55 lat temu powołano Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

8 listopada. Spotkanie "Wybitni ludzie Pałuk" oraz Światłogranie Kazimierza Jułgi" (Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej).

10 listopada. Wystawa "Stanisław Mrowiński dla Poznania" (Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego Oddział Biblioteki Raczyńskich). 

24 listopada. Ogólnopolska Konferencja Kultury w Poznaniu "Samorząd jako organizator życia kulturalnego" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

4 grudnia. Gra miejska o tematyce Polskiego Sejmu Dzielnicowego (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk).

27 grudnia w Poznaniu, 28 grudnia w Warszawie.  Centralne uroczystości 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski w Poznaniu).

27 grudnia. Prelekcja dr. Marka Rezlera, "Powstańcy i organicznicy w Wielkopolsce. Kto miał rację?" (Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego). 

29 grudnia. Obchody 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne (Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego). 

Ważnym projektem WTK jest gromadzenie materiałów do Słownika biograficznego Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o historii ojczystej poprzez zbieranie informacji, opracowywanie oraz publikowanie biogramów uczestników pierwszego po latach niewoli polskiego Sejmu, który zebrał się w Poznaniu 3-5 grudnia roku 1918. Punktem wyjścia jest spis delegatów opublikowany w "Dzienniku Polskiego Sejmu Dzielnicowego" wydanym przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu w roku 1918. Spis delegatów znaleźć można również pod http://www.e-pw.pl/page.php/1/0/show/86/  Jest to baza danych, w której nazwiska pogrupowano według regionów a w ich obrębie – według powiatów i miejscowości.

WTK informuje o swojej działalności a także o wybranych przedsięwzięciach wielkopolskich regionalnych stowarzyszeń kulturalnych oraz kwestiach, które mogą je zainteresować, na portalu www.e-pw.pl dostępnym również pod adresem www.wtk.poznan.pl. Promocji Towarzystwa służy też konto WTK na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/wielkopolskie.kulturalne 

IX POŻEGNANIA

W 2017 roku WTK pożegnało:

Janusza Koniusza, poetę, prozaika, dramaturga, publicystę, działacza społecznego. W latach 1981 - 1990 był członkiem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. W roku 1979 należał do sygnatariuszy zainicjowanego przez Eugeniusza Pauksztę Konwentu Regionalnych Stowarzyszeń Kultury Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.  Od roku 2002 przewodniczył jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty organizowanego co roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Zygmunta Dudę, wybitnego wielkopolskiego regionalistę, nauczyciela, animatora kultury i społecznika.  Opublikował blisko 30 książek i kilkaset artykułów o tematyce regionalnej, w tym poświęconych Opalenicy. Od roku 1973 był członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu, aktywnie uczestnicząc w pracach Koła Wielkopolskich Regionalistów oraz we władzach Towarzystwa.

Leona Mikołajczaka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Gminy Brodnica, byłego członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

Anatola Jana Omelaniuka, honorowego przewodniczącego Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RR, poprzednio jej przewodniczącego, w latach 1981 - 2002 przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych, wieloletni prezes a ostatnio - prezes honorowy Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Prof. dr hab. Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, socjologa, profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wcześniej - w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Żywo interesował się ruchem regionalnym w Wielkopolsce. O istotnych nie tylko dla Wielkopolski kwestiach wypowiadał się między innymi ma łamach Przeglądu Wielkopolskiego.

Poznań, marzec 2018. Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe  za rok 2017 - zob. plik do pobrania niżej


Pliki do pobrania
  finansowe_2017.PDF